รายละเอียดจำนวนนิสิตเข้าใหม่จำแนกรายคณะ
รายละเอียดจำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจำแนกรายคณะ
รายละเอียดจำนวนนิสิตทั้งหมดจำแนกรายคณะ
Burapha University Mobile Application
เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ที่ Google Play และ App Store
   

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 2.00 น.